Hungarian (formal)English (United Kingdom)

„Ne a gonoszok elhallgattatásával foglalkozz; ne pocsékold idődet a gyávák kergetésére! Végezd munkádat! Hagyd, hogy a hazugok hazudjanak, a szektások vitatkozzanak! Legyen gondod arra, hogy semmi ne tarthasson vissza annak a munkának elvégzésétől, amit Isten bízott rád! Ő nem azért küldött, hogy pénzt keress. Nem azért, hogy meggazdagodj. Sohasem adta azt a parancsot, hogy védd magad. Nem azért állított szolgálatba, hogy ellenkezz a hamissággal, amit a Gonosz szolgái terjesztenek. Ha ezekkel foglalkozol, semmi mást nem fogsz tenni; saját magadért és nem az Úrért fogsz munkálkodni. Legyen a célod olyan világos, mint a csillag! Hagyd, hogy a világ civakodjon és nyüzsögjön. Talán támadnak, igazságtalanul bánnak veled, megsértenek, rágalmaznak, megsebeznek és elutasítanak; mégis legyen gondod arra, hogy szilárd elhatározással, habozás nélküli buzgósággal vidd véghez életed dolgait és létezésed nagy célját, míg végül elmondhatod: Uram; elvégeztem a munkát, amit rám bíztál…”
(H. M. S. Richard, A Voice of Prophecy alapítója)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

1990-1993-ig iparban dolgoztam szakmunkásként. Ebben az időszakban kezdtem érdeklődni a teológia iránt.

Tudományos tevékenységem 1994-1998 között kezdődött. Ekkor voltam az Adventista Teológiai Főiskola hallgatója. 1998-ban szereztem hitoktató-lelkész diplomát, majd ekkor kerültem a Hetednapi Adventista Egyház alkalmazásába is.

1998-2001 között a bibliai archeológia területén végeztem kutatásokat, előadásaimat ismeretterjesztő jelleggel művelődési házakban, iskolákban tartottam, amelyeket nagy érdeklődéssel hallgattak alkalmanként 100-120 vendég is. Egy-egy sorozat folyamatosan bővült 10-ről 30, majd 40-60 órásra. Ezt a tevékenységet később 2002-2007 között Szabolcs - Szatmár - Bereg megye területén tovább folytattam, kiegészítve újabb kutatási eredményekkel.

2001-2002 között Angliában Newbold College-ban folytattam tanulmányokat. Használva az intézmény könyvtárát ismerkedtem az angol nyelvű tudományos irodalommal. Első sorban, még mindig a régészeti - archeológiai témáimhoz gyűjtöttem adatokat. Ez a Békés és a Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei tartózkodásom közötti időszak volt, amely alkalmas volt az angol nyelv elmélyült, intenzív tanulására.

2004-ben az ITK Nyelvvizsgaközpontban tettem középfokú angol nyelvvizsgát. Az óta fordítói munkát is végzek; írásban és nyilvános előadásokon is. Később a Sárospataki Református Teológiai Akadémián az egyetemi képzés keretében teológiai angol szaknyelvi kollokviumokat is tettem.

2006-2009-ig vettem részt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia nappali tagozatos teológus képzésében. Itt az Adventista Teológiai Főiskola eredményeit beszámítva, a teljes 6 éves teológusképzést 3 év alatt teljesítettem. Az abszolutóriumot kitűnő eredménnyel abszolváltam. Diplomám minősítése „jeles” lett. A záróvizsgák letétele után az Akadémia Szenátusa úgy döntött, hogy a három éven keresztül intenzíven végzett rendszeres teológiai munkámért a Koncz Sándor Alapítvány díjával tüntet ki. Az itt írt diplomamunkám (Krisztológiai perspektíva a hetednapi adventista teológiában, protestáns relációban) a Hetednapi Adventista Egyház Irodalmi bizottsága megbízásából „Miért lett az Isten emberré? Adventisták Krisztusról” címmel 2012-ben a tudományt népszerűsítő változatban megjelent könyv formájában. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia gyűjteménye ezek után is a kutatásaim nagyon fontos forrásanyagát képezték.

2009-2010 tanévtől kaptam megbízást az Adventista Teológiai Főiskolától az újszövetségi tantárgyak egy részének tanítására, Prof. Dr. Szigeti Jenő felügyelete alatt, mint óraadó tanár.

2010-2011 tanévtől kezdve nyertem felvétel a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Doktori Iskolájába. Témavezetőm Prof. Dr. Balla Péter. Tanulmányaim az Újszövetség szövegértelmezésének rekonstruktív hermeneutikája jegyében folytatom. Célom, hogy az Újszövetségben csak egyszer alkalmazott görög szavak (hapax legomenonok) pontosabb fordítási, értelmezési lehetőségeire mutassak rá a protestáns és az adventista teológiai tudományokat a mai modern nyelvészeti kutatási eredményekkel szinkronba hozva. A doktori disszertáció címe: Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái. - A Galata-levél súlypontjai.

2013. szeptemberében a doktori iskolát sikeresen befejeztem, disszertációm védésének várható időpontja: 2017.

2014. júniusban sikeres középfokú szóbeli nyelvvizsgát tettem németből az ITK-nál.

2015. júniusában megválasztottak a Magyar Bibliatársulat Alapítvány Újszövetségi Bibliaszöveg-gondozó Bizottságába. Így a későbbiekben megjelenő új Károli Biblia ortográfiai javításában és a 2014-ben megjelent RÚF Biblia magyarázó jegyzeteinek összeállításában is részt vehetek.

2016-ban Benyik György, a Szegedi Biblikus Konferenciák főszervezője felvett a Magyar Biblikusok Lexikonába. Lásd: Benyik György (szerk.): Magyar Biblikusok Lexikona. JATE Press, Szeged, 2016. 127-128.

2017. június 5-15-ig a romániai Cernica-n az Adventista Teológiai Intézet MA (mester) képzésében az amerikai Andrews Egyetem szervezése (Extended MA Course) alatt tartottam kurzust Doctrine of Salvation címmel angol nyelven, napi 4 tanóra, összesen 32 óra.

2017. novemberében sikeres nyelvvizsgát tettem német nyelvből (írásbeli) középfokon, a Corvinus Egyetemen.

2018. június 12-e a doktori fokozat sikeres védése a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.


Egyéb tevékenységek

A Károli Egyetem szervezésében sikerült megkapnom 2011. júniusában egy egyhetes ösztöndíjat az angliai Cambridge-be, ott a Tyndale House szervezésében vettem részt a Cambridge Scholars Network programon, ahol megismerkedtem az egész világ részéről összejött hasonló gondolkodású teológusokkal és filozófusokkal. A programnak a festői Sydney Sussex College biztosított helyszínt. Itt sikerült olyan kapcsolatokat kiépítenem, amelyek ma is lehetőséget biztosítanak a Tyndale House irodalmi anyagának kutatásához.

Ugyancsak a Károli Egyetem szervezésében és a doktori tanulmányaim keretében oktatói munkát folytattam 2010-2013 között a KRE-Hittudományi Karának teológus képzésében. Egy-egy szakszeminárium tartásával járultam hozzá az egyetemi oktatásban leendő református lelkészek képzéséhez.

2009 óta rendszeresen veszek részt a Keresztény - Zsidó Teológiai Társaság programjain előadóként. Előadásaim egy rész már megjelent a Társaság évkönyveiben 2009-2013 között, évente egy-egy.

2012. novemberében lehetőségem nyílt arra, hogy a Baptista Teológiai Akadémián egy tudományos konferencia előadói között szerepelhessek, amit a Magyar Tudomány Napja tiszteletére rendeztek.

Két alkalommal voltam előadója a Patrisztikai Társaság ókortörténeti szimpóziumának, Debrecenben: 2011-ben a Kossuth Egyetemen, 2012-ben pedig a Református Hittudományi Akadémián.

2012. augusztusában nyílt lehetőségem a XXIV. Nemzetközi Biblikus Konferencián előadást tartani, amelynek a római katolikus Gál Ferenc Hittudományi Főiskola adott helyet, Szegeden a Dóm téren.

2013-ban a XXV. Jubileumi Biblikus Konferenciának előadója voltam ugyanitt.

Mindezek mellett a Hetednapi Adventista Egyház szervezésében oktatói, nevelői munkát végzek a leendő és a már diplomával rendelkező lelkészek körében. E szervezésben az ország egész területén ismert a Bibliai Szabadegyetem Program, amely a 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendelet értelmében akkreditált pedagógus-továbbképzési program is, és amelyre városonként bárki szabadon jelentkezhet.

Az Adventista Egyház által negyedévente kiadandó Adventista Világ szerkesztő bizottságának tagja is vagyok, illetve e hitéleti folyóirat rendszeres írója. Egyes előadásaim a PAX TV, a TV6 és a regionális budapesti TV csatornák rendszeresen sugározzák. Vallástörténeti beszélgetéseim a Budapesti Contact Rádió közvetíti alkalmanként. Mindezek mellett az Adventista Egyház rendszeres előadója vagyok.

2014. február óta az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusának vagyok tagja az Újszövetségi Tanszékvezető docenseként. Ilyen módon részt veszek a főiskola szervezői tevékenységében is.

A teljes tudományos tevékenység mellett 1998 óta a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze vagyok. 2007 óta a Sátoraljaújhelyi, a Gönci és a Szerencsi gyülekezetekben teljesítek lelkészi szolgálatot.

Módosítás: (2018. július 13. péntek, 06:58)

 
Napi Ige

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Gal. 2,20